Xương Ống Trắng

65.000₫

Xương ống trắng là phần xương ống đã lóc thịt ra hoàn toàn. Xương này chỉ có thể dùng để ninh, hầm cho ngọt nước và lấy tủy